Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, δώστε ένα παράδειγμα μέτρου προσαρμογής που μπορεί να παρθεί σε αστικό επίπεδο.
  • Ερώτηση 2 – Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, δώστε ένα παράδειγμα μέτρου προσαρμογής που μπορεί να παρθεί σε κτιριακό επίπεδο.
  • Ερώτηση 3 – Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα λύσεων με βάση τη φύση για κλιματική προσαρμογή στις αστικές περιοχές;