Σχετικά Με Το TAKE IT

Στόχοι

Το πρόγραμμα “TAKE IT” είναι ένα Πρόγραμμα Erasmus + KA2, το οποίο ξεκίνησε επίσημα το Σεπτέμβριο του 2019, με διάρκεια τριών ετών.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

H ανάπτυξη μιας κουλτούρας αλλαγής και βιωσιμότητας, δημιουργώντας το υπόβαθρο για μια αποτελεσματική εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, καθώς και για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς και την καλύτερη προσαρμογή στον μεταβαλλόμενο κόσμο μας,

Η αναβάθμιση των εκπαιδευτών με επιστημονικές και κοινωνικές δεξιότητες, που έχουν τις απαιτούμενες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενδυναμώσουν τα άτομα και να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,

Η ενδυνάμωση των ατόμων με προσωπικά σχετικές και ουσιαστικές πληροφορίες, επικεντρωμένες σε εφικτές αλλαγές συμπεριφοράς σχετικά με το κλίμα,

Η παροχή ενός συνόλου πρωτοποριακών και προηγμένων πόρων κατάρτισης, διαθέσιμοι σε ψηφιακά και ανοιχτά μέσα ενημέρωσης, για την ενίσχυση των εκπαιδευτών και των ατόμων,

Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας, μέσω της συμμετοχής εννέα χωρών που εκπροσωπούν διάφορες περιφέρειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και της οργάνωσης δύο εθνικών ανταλλαγών εμπειριών με εκπαιδευτικούς ομότιμους,

Η συνεργασία των εταίρων, των εμπειρογνώμονων και των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων με δράσεις ανάπτυξης, επικύρωσης, διάδοσης και ενσωμάτωσης, μέσω των τοπικών ομάδων εργασίας και των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.

Πνευματικά προιόντα

“Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθούν συνολικά τέσσερα τελικά Παραδοτέα:

ΠΠ 1 - Πλαίσιο

Το Γενικό Πλαίσιο: Ένα πλαίσιο ανεπτυγμένο σταδιακά, βήμα-προς-βήμα και βασισμένο στην σύγχρονη εκπαίδευση σχετικά με την προώθηση κατάλληλων ενεργειών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ανταποκρινόμενο στα ζητήματα και τις προκλήσεις της αποτελεσματικής εκπαίδευσης πάνω στη ζήτημα της κλαμτικής αλλαγής,, το πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει τα ιδρύματα, που εμπλέκονται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, να ενισχύσουν τις αλλαγές συμπεριφοράς και να στηρίξουν καλύτερα τα άτομα, με απώτερο σκοπό να προσαρμοστούν στον μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Το Πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί με μορφή γραφικών.

ΠΠ 2 - Πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD): Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός ευέλικτου προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, πάνω στο ζήτημα της ενδυνάμωσης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με νέες δεξιότητες σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει μια “κυκλική” διαδρομή εκμάθησης, η οποία θα αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης των Εκπαιδευτών και θα τους εξοπλίζει με καθοδηγητικές ενότητες, μαθήματα, πρακτικές συμβουλές και χρήσιμα αναγνώσματα. Το Πρόγραμμα θα ενσωματώνει ένα σύνολο βασικών ενοτήτων και θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων.

ΠΠ 3 - Πλαίσιο

 Η Ανοιχτή Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθημάτων (MOOC): Σκοπός εδώ είναι να αναπτυχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή μια εξατομικευμένη Ανοιχτή Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθημάτων για την ενίσχυση της προσαρμογής των ανθρώπων στην κλιματική αλλαγή. Η Ανοιχτή Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθημάτων θα προσφέρει μια ευέλικτη διαδικασία μάθησης και ένα πακέτο διαδραστικών περιεχομένων, σχεδιασμένο ειδικά για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν δομηθεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και το σύστημα αξιολόγησης των δεξιοτήτων.

ΠΠ 4 - Πλαίσιο

Το Κέντρο Ψηφιακής Εκμάθησης: Σε αυτή τη φάση, σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης πύλης εκμάθησης, δομημένη ως ένα ενιαίο “παραθύρο” γνώσης, το οποίο θα προσφέρει ανοικτή και άμεση πρόσβαση στα περιεχόμενα μάθησης. Θα περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα Παραδοτέα του Προγράμματος Take It.

CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano (Κέντρο Ερευνών για την Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη) είναι μια κορυφαία πορτογαλική συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και των μελετών σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και αστικό επίπεδο. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεξαγωγή μελετών και σχεδίων σε διαφορετικούς τομείς και χώρους παρέμβασης δίνουν στο CEDRU ένα διαφοροποιημένο και βαθύ κεφάλαιο γνώσης αναγνωρισμένο από τις πορτογαλικές και διεθνείς οντότητες με τις οποίες έχει συνεργαστεί. Μέσα στα τελευταία χρόνια, το CEDRU έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ανάπτυξη πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Πορτογαλία, κυρίως καθοδηγώντας κορυφαίους ομίλους ερευνητικών ομάδων πανεπιστημίων και συμβουλευτικών εταιρειών, αλλά και ως κλαδικοί εμπειρογνώμονες. Επί του παρόντος, η CEDRU ηγείται των κοινοπραξιών που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στη Μητροπολιτική Περιοχή της Λισαβόνας και 3 Διακοινοτικά Σχέδια Προσαρμογής και αναπτύσσει επίσης 7 Δημοτικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Η CEDRU είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Δήμων για την Τοπική Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ενσωματώνοντας αυτήν τη στιγμή τη Γραμματεία Διαχείρισης της.

Το CIEP είναι η υπηρεσία εκπαίδευσης και κατάρτισης του Christian Worker Movement και των συνεργαζόμενων του οργανώσεων όπως το ANMC – Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (+ 4 εκατομμύρια μέλη) και το CSC – Εθνική Συνομοσπονδία Χριστιανικών συνδικάτων (+ 1,5 εκατομμύρια συνεργάτες) και το κίνημα νεολαίας JOC… Το CIEP είναι ενεργό και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όντας στο πλευρό των νέων, αλλά και των ενηλίκων στο γαλλόφωνο τμήμα του Βελγίου, παρέχοντας τους εργαλεία και δραστηριότητες κατάρτισης (εκπαίδευση και κατάρτιση σε βάθος) κυρίως για διευθυντές, προσωπικό και ακτιβιστές κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα που αναζητούν εργασία, νέους, μετανάστες και γυναίκες.

Το CIEP εκπληρώνει, ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κίνημα, μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων πληροφόρησης, εμψύχωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Το κύριο μέλημα του CIEP είναι η ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να τους βοηθήσουν στη συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας ανοιχτής πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας. Το CIEP έχει αναπτύξει μία εξειδίκευση στους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, στα θέματα πολυπολιτισμικότητας, στο σχεδιασμό για τη χρήση της γης, της τοπικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ένταξης των ενηλίκων,του κοινωνικού τουρισμού, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής οικονομίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης, καθώς και της βιωσιμότητας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Η Eco Trend Association ιδρύθηκε το 2006 με διάφορους στόχους, όπως: η προστασία της περιβαλλοντικής και ζωντανής κληρονομιάς σύμφωνα με τα κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης, και η προώθηση ιδεών για αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλα τα μέλη του οργανισμού είναι περιβαλλοντικοί μηχανικοί και διευθυντές. Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή οικονομικό συμφέρον.

Οι στόχοι μας:

Η υποστήριξη, η προώθηση και η ενίσχυση της εταιρικής και δημόσιας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα
Να εδραιωθούν περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές

Δραστηριότητες:

Έργα που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους στόχους: σύνταξη προτάσεων, έρευνα, επισκόπηση και διαχείριση εκδηλώσεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το περιβάλλον
Υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων μαζί με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς

Η Evolve Global Solutions Ltd είναι μία εταιρία συμβούλων εκπαίδευσης. Παρέχει τρόπους κατάρτισης και συμβουλές ειδικών για να βοηθήσει στην αύξηση των προτύπων πάνω στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη και εταιρική κατάρτιση τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε όλο τον κόσμο. Έχει παραδώσει επιτυχημένα προγράμματα σε 28 χώρες παγκοσμίως, όπως η Αφρική, η Μέση Ανατολή, η ΝΑ Ασία, η Ασία, η Κεντρική Ασία. Βασική αρχή της EGS είναι ότι η μάθηση, οι γνώσεις και οι δεξιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο της ανθρώπινης ανάπτυξης και ευημερίας. Όταν η εκπαίδευση και η κατάρτιση σχεδιάζονται και παραδίδονται σε υψηλή ποιότητα, τα άτομα, η κοινωνία, αλλά και οι οικονομίες ανθίζουν και αναπτύσσονται. Η EGS θέλει να μοιραστεί την εμπειρία πάνω στο σχεδιασμό των τρόπων εκμάθησης για να διασφαλίσει ότι κάθε μαθησιακή εμπειρία έχει τον σωστό αντίκτυπο και υποστηρίζει την ανάπτυξη πιο υγιών κοινωνιών και οικονομιών. Η EGS συνεργάζεται κυρίως μέσω του British Council, της Παγκόσμιας Τράπεζας και τώρα των προγραμμάτων Erasmus+. Έχει συνεργαστεί με κολέγια, πανεπιστήμια, εθνικές υπηρεσίες, κυβερνήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο.

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στις κυκλικές, πράσινες και δημιουργικές οικονομίες. Μέσα από τη δουλειά μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχει εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένα άτομα και άτομα που απουσίασαν από την εκπαίδευση, για να επανασυνδεθούν με παρόχους υπηρεσιών καθώς και με γενικές προσφορές πάνω στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει επίσης εμπειρία πάνω στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές, όπως οι δημιουργικοί, πολιτιστικοί και πράσινοι τομείς για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με νέους και με ενήλικες, για να παραδώσει μια σειρά ποικίλων προγραμμάτων πάνω στους τομείς της παραγωγής μέσων ενημέρωσης και της διαχείρισης καριέρας – υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων για μπορέσουν να χτίσουν και να διατηρήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία πάνω στον τομέα αυτό. Η Future In Perspective είναι μια σύγχρονη επιχείρηση που είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που αποτελείται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνεργασίες και συμμαχίες. Έχει ένα βασικό προσωπικό 14 ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε συμπληρωματικούς κλάδους που περιλαμβάνουν διαχείριση έργων, παραγωγή και σχεδιασμό μέσων ενημέρωσης, εκπαιδευτικό σχεδιασμό και ηλεκτρονική μάθηση, ανάπτυξη και έρευνα νέων και γενική διοίκηση. Η βασική ομάδα συμπληρώνεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μερικής απασχόλησης από την Ιρλανδία και την Ευρώπη.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της από-ασυλοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μια ειδική καταχώριση στους καταλόγους εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Προνοίας. Ο οργανισμός έχει επίσης Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης (Management Competence System) από την Ειδική Υπηρεσία / Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.

Το Ινστιτούτο Προώθησης Ανάπτυξης και Κατάρτισης INFODEF, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας.
Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων και σκοπών στην κοινωνία.
Ένας από τους κύριους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη της δραστηριότητας του επαγγελματία που εργάζεται με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέοι, μετανάστες, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, άτομα με αναπηρίες, παραβάτες και άλλες μη προνομιούχες ομάδες.
Η INFODEF έχει συμμετάσχει ή συντονίσει ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της καινοτομίας που εφαρμόζεται στη νεολαία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, χρηματοδοτούμενη από τα προγράμματα δια βίου μάθησης, Erasmus + ή Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Mindshift είναι μια νεοσύστατη εταιρεία παροχής συμβουλών Ανθρώπινου Δυναμικού που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με έντονη δραστηριότητα στην παροχή λύσεων που βασίζονται σε ψηφιακή προσεγγίσεις. Το Mindshift λειτουργεί τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές στους ακόλουθους βασικούς τομείς της επιχείρησης:
#upskilling paths: καθοδήγηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση προσαρμοσμένων προγραμμάτων.
#κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων
#διαχείριση καριέρας και προσωπική ανάπτυξη
#έλξη, επιλογή και πρόσληψη νέων ταλέντων
#προγράμματα εκπαίδευσης
#προετοιμασία εργατικού δυναμικού για ψηφιακό μετασχηματισμό
#καμπάνιες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Το Mindshift δεσμεύεται έντονα με τις αρχές κοινωνικής ευθύνης και την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) και απασχολεί προσωπικό με διάφορα υπόβαθρα και επαγγελματική εμπειρία.
www.mindshift.pt
www.facebook.com/mindshift.talent.advisory
www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory

 

Η People Help the People είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση και στόχος της είναι η κοινωνική αλληλεγγύη που εστιάζει στην έννοια της «ανθρώπινης ολοκλήρωσης» στον κόσμο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, μέσω της προώθησης της έννοιας του ανθρώπου και της ανάκαμψης, της διατήρησης, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, ενσωματωμένη σε μια συνολική αειφόρο ανάπτυξη.
Ο στόχος της People Help the People είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Μεσογείου, δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο διαπολιτισμικών ανταλλαγών που επιτρέπει την εξαγωγή καλών πρακτικών από τη μια χώρα στην άλλη, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ των λαών. Μία ενσωμάτωση που αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια αύξηση για το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και έναν μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη.
Όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου κατευθύνονται στην επίτευξη των στόχων της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προώθησης του πολιτισμού, των δράσεων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν κυρίως σε μειονότητες ή σε υπό συνθήκες ομάδες κοινωνικής ευπάθειας, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών (Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες του κόλπου της Μεσογείου, του ιταλικού κράτους, των περιφερειών και των δήμων) και ιδιωτικών φορέων.