Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Ποια μέτρα μπορείτε να πάρετε για να μειώσετε το αποτύπωμά σας; Δώστε πέντε παραδείγματα.
  • Ερώτηση 2 – Αναφέρετε τρεις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών για να μειώσουν την επίδραση του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή.
  • Ερώτηση 3 – Περιγράψτε με λίγα λόγια την κλιματική αλλαγή.